Fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitets rapport om Fysisk aktivitet og helse.
TRENING GIR MYE MENING: Hørt det før? En sunn
sjel i et sunt legeme. Ikke helt sant da, men du
verden så mye bedre du føler deg når du er i god
form.
Kondisjon og muskelstyrkeMye tyder på at barn og unge ved trening oppnår samme styrkeøkning som voksne. Noe styrketrening hos barn og unge vil være gunstig for en god kroppsutvikling. Men denne treningen må bare være en del av den totale aktiviteten. Styrketreningen må ledes av kyndige personer, og det må legges stor vekt på god arbeidsteknikk.


Selv om barn og unges mulighet til å øke kondisjonen ved trening rent vitenskapelig ikke er avklart, viser erfaringen at kondisjonstrening vil kunne legge et godt grunnlag for senere deltakelse i utholdenhetsaktiviteter. Intensitet og varighet bør imidlertid holdes på et moderat nivå.


SkjelettPassivitet fører til tynne knokler med lavt mineralinnhold og redusert styrke. Belastning fører til et sterkere skjelett. Oppvekstårene er derfor en god periode for å oppnå høy beinmineraltetthet. Dette er viktig fordi beinskjørhet er hyppig blant middelaldrende og eldre, spesielt kvinner. Siden skjelettet styrkes i de deler som belastes, er dette være et argument for allsidig trening i oppveksten.


MotorikkMotorisk kompetanse er viktig for barn, både for selvbilde, popularitet, status blant venner og ikke minst for å kunne mestre praktiske oppgaver. Seks til 10 prosent av norske barn i alderen 7 til 10 år har motoriske problemer. Studier fra flere land viser at mye stimulering akselererer den motoriske utviklingen, mens mangel på stimulering hemmer den.


Motoriske problemer forsvinner ikke av seg selv, og de fleste barn vil fortsette å ha disse hvis de ikke får hjelp. Det er vist at barn med motoriske problemer er mindre aktive enn andre barn. Sett i et større helsemessig perspektiv kan dette få alvorlige konsekvenser for barnet.
TIDLIG KRØKES FOR GOD KROK Å BLI: Det er svært
viktig at barn får utfolde seg i rikholdig aktivitet. Det
legger føringen for mange år senere i livet.
OvervektDet er svært viktig å forebygge utvikling av overvekt hos barn og unge, fordi grunnlaget for overvekt og helseproblemer senere i livet ofte legges i barndommen.


Fysisk aktivitet øker energiforbruket og fører til gunstigere kroppssammensetning med økt muskelmasse og mindre fettvev. Vi antar også at regelmessig aktivitet og trening bidrar til å regulere appetitten, slik at det blir samsvar mellom inntak og forbruk av energi. En slik sammenheng er imidlertid vanskelig å påvise. Økt fysisk aktivitet vil være en helt vesentlig faktor. Imidlertid må slik forebygging skje på en slik måte at det ikke fører til spiseforstyrrelser og undervekt.


StoffskiftetÅreforkalkning kan begynne i barne- og ungdomsalder, og forebyggende tiltak bør settes inn tidlig. Fysisk aktivitet i oppveksten påvirker stoffskiftet i gunstig retning. Spesielt gjelder dette i forhold til hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Undersøkelser tyder også på at fysisk aktivitet har en gunstig innvirkning på barn/unge med høyt blodtrykk.


Psykososial helse

FYSISK AKTIVITET KAN GI LIVSGLEDE: Barn og
unge må opp og ut! “Inaktivitet er roten til alt
ondt”. Trening gir ikke bare muskler til lårene,
men liv til årene.
Psykososial helse omfatter psykososial utvikling, ressurser og funksjon. Inkludert er faktorer som positiv identitet, psykisk overskudd og velvære, samt evnen til gode sosiale relasjoner.


Mange barn og unge viser tegn på psykososial funksjonssvikt. Opp mot 20 % av barn lider av mildere former for psykiske helsevansker, og 7-10 % av moderate til mer alvorlige psykiske helsevansker. Tallene synes å øke, spesielt blant sosialt vanskeligstilte barn og unge. Forskning viser en økning i psykososiale stressfaktorer som kan influere negativt på barn og unges psykiske helse. Samtidig er vi blitt mer oppmerksom på faktorer som kan beskytte barn mot å utvikle psykososial funksjonssvikt. Idrett og fysisk aktivitet representerer slike faktorer. Blant annet kan idrettsmiljøer føre til sosiale nettverk og gruppetilhørighet blant barn og unge.


Konklusjon

GO PLAY – USE YOUR BODY: Har du energien, gnisten
og evnen ikke minst, involver deg og bruk kroppen.
Det styrker både kropp og hode.
Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter hos barn og unge.


For å oppnå god funksjonsdyktighet i voksen alder, er det nødvendig å utvikle et godt fysisk grunnlag i oppveksten. Man bør spesielt ha for øye at barn og unge trenger allsidig stimulering. Det betyr at også spesialtrening bør legges opp på en annen måte enn hos voksne (“barn er ikke voksne i miniatyr”).


Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsalderen vil kunne motvirke en rekke sykdomstilstander og plager og dermed har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet. For å bevare helsegrunnlaget som legges i unge år er det nødvendig å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet i voksen alder.


Regelmessig fysisk aktivitet synes å fremme barn og unges selvaktelse, og de som er involvert i fysisk aktivitet synes å være mindre plaget av psykiske helseproblemer. Om det har noen effekt å anvende slik aktivitet i behandling av barn og unge med psykiske helseproblemer, er imidlertid fortsatt uavklart.


Anbefalinger

FYSISK AKTIVITET ER MEDISIN FOR KROPP OG SJEL:
Bevegelse er et nøkkelord i denne verdenen. Keep
moving. You know, use it or lose it.
Forholdene må legges til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne drive idrett og andre former for fysisk aktivitet. Det bør legges vekt på at de med svakere psykiske, sosiale og kulturelle ressurser får muligheter til å delta.


I barnehager og skoler bør det på alle klassetrinn være minst en time per dag med utendørs fysisk aktivitet. Det er viktig med samarbeid mellom for eksempel skolefritidsordningen og barneidretten. Forholdene må også legges til rette slik at barn og unge kan være fysisk aktive i nærmiljøet.


Aktiviteten bør være så allsidig som mulig, slik at egenskaper som kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, reaksjons- og koordinasjonsevne får optimale utviklingsmuligheter.


Variert fysisk aktivitet gir muligheter til å utvikle både fin- og grovmotoriske egenskaper. Å lære motoriske ferdigheter krever mye trening. De aktive barna får den nødvendige praksisen gjennom leik. Det er imidlertid viktig at vi ikke glemmer de barna som har motoriske problemer. På samme måte som det er nødvendig å snakke med barn for å stimulere språkutviklingen, er det viktig å leke og “herje” med disse barna, slik at de får utviklet sine motoriske ferdigheter så godt som mulig. Gode motoriske ferdigheter er et ypperlig grunnlag for motivasjon til å drive fysisk aktivitet senere i livet.


Det er viktig at personell som jobber i barnehager og skoler har kompetanse innen idrett og fysisk aktivitet, slik at de kan sørge for at barna får de utfordringer de trenger.


Artikkelen er hentet fra nhi.no.