CLA kan vise seg å ha en gunstig effekt på kreftutvikling, hjerte- og karsykdommer, kroppssammensetning og type 2 diabetes.

CLA i melk


På 1980-tallet oppdaget Michael Pariza og hans kollegaer ved Universitet i Madison, Wisconsin et stoff i kjøtt som hadde gunstig virkning på kreftutvikling. Denne forbindelsen ble senere identifisert til å være såkalte konjugerte linolsyrer.
CLA i kumelk’


Konjugert linolsyre (CLA) er et samlenavn på en gruppe flerumettede fettsyrer som alle er bygget opp av 18 karbonatomer med to dobbeltbindinger. Plasseringen av dobbeltbindingene i kjeden gir de ulike CLA-fettsyrene ulike virkninger.


I melkefett er det i gjennomsnitt 0,7 % CLA, eller mellom 0,3 – 1,3 g/100 g melkefett. CLA dannes i vomma til drøvtyggere ved at bakterier omdanner fettsyrer i fôret.
”Laboratoriestudier tyder
på at CLA kan minske
fettmassen og dermed øke
andelen av muskelmasse
på kroppen.”Mange faktorer virker inn på hvor mye CLA som dannes hos drøvtyggere. Det er mest CLA i melk som melkes om sommeren, og det er minst CLA i melken som melkes på senvinteren. Kuer som har melket i flere sesonger, produserer mer CLA. Ved å tilsette mye flerumettede fettsyrer i fôret og også evt. ved å tilsette ulike andre forbindelser til fôret, kan man oppnå en økt produksjon av CLA hos drøvtyggere. Naturlig beite i utmark fører til et høyere CLA-innhold sammenlignet med kyr som får silofôr.


Forskere mener nå at vårt inntak av CLA er for nedadgående. Dette akter en gruppe forskere ved Institutt for husdyrfag ved Norges Landbrukshøgskole å gjøre noe med. De ønsker å forske frem en melketype med mer CLA enn det vi finner i melken per i dag.

CLA i annen melk

Melkeprodukter og kjøtt fra drøvtyggere er de viktigste kildene til CLA i kosten, noe som henger sammen med den måten drøvtyggerne produserer denne fettsyren på. Det varierer fra art til art hvor mye CLA som produseres, og sauemelk inneholder mest CLA. Selv om vi mennesker ikke er drøvtyggere, produseres det noe CLA som bl.a. går over i morsmelken slik at CLA også inngår i spedbarnets kosthold. Dersom mor bruker mye melk og melkeprodukter kan hun øke CLA-andelen i morsmelk. Foreløpig finnes det ingen studier som har sett på betydningen av CLA-innholdet i morsmelken i relasjon til barnets helse.Nyttige CLA?

Forsøk har vist at CLA har en positiv effekt på
rotter. Her ser vi en mus inntanaturlige
forekomster avCLA igulost.
De fleste studier på CLA-fettsyrens effekt på helsen er gjort med syntetisk CLA som er fremstilt på laboratorier. Kosttilskuddene man kan få kjøpt inneholder også i hovedsak syntetisk fremstilt CLA.


Hvilken helsegevinst er det vi kan håpe på å oppnå ved å øke inntaket av CLA? Laboratoriestudier tyder på at CLA kan minske fettmassen og dermed øke andelen av muskelmasse på kroppen. I tillegg til at CLA har denne positive effekten på fett og muskler – i hvert fall på rotter, dessverre i mindre grad på mennesker – mener forskerne at brystkreft, hjertesykdom, astma- og allergisykdommer og diabetes type 2 muligens kan ha en positiv effekt ved økt tilførsel av CLA. I flere land studerer man nå muligheten for å øke kumelkens innhold av CLA. I Norge har forskerne ønske om å påvirke CLA-nivået gjennom foring av dyrene, ikke genmanipulering.


Artikkelen er hentet fra www.melk.no