Lidelsen har trolig både fysiske og psykiske årsaksforhold og grunnlag for opprettholdelse. Jeg ser på lidelsen som å være en belastningslidelse. En rekke forhold kan være grunnlag, utløsende tilstand og grunn til opprettholdelse av lidelsen.













ENERGIEN PÅ BÅNN: Kronsik utmattelsessyndrom
er en tilstand der selv de minste påkjenninger
kan føre til utmattelse.


Tilstanden kan utløses og/eller opprettholdes
av både fysiske og psykiske forhold. ME/CFS/
Kronisk utmattelsessyndrom er en sammensatt
lidelse og kan ikke enkelt forklares utfra en
enkel forklaring/oppskrift.


Det er en alvorlig lidelse som i verste fall kan
legge all livskvalitet i grus. Men det finnes håp.
Det er fullt mulig å bli frisk! Når bunnen er nådd,
finnes det bare en vei videre, og det er opp.


Den fysiske mulige årsaken til psykisk utmattelse
Det mentale overskuddet styres slik jeg ser det, av en fysisk ”mekanisme” i hjernen. Jeg kaller denne mekanismen for hjernepassasjen (Hpassasjen). Min teori går ut på at den mekanismen til enhver tid har en bestemt åpning som gir så og så mye overskudd. Det synes tydelig at mennesker fødes med (og/eller påvirkes i tidlige leveår), og går gjennom livet med et varierende psykisk overskudd. Jeg tror at mange M.E. pasienter er mennesker med medfødt (og/eller tidlig innlært/innstilt), lavt energinivå (psykisk overskudd)




  • Det psykiske overskuddet har et medfødt grunnstille. Det er også mulig at det psykiske overskuddets grunnstille fastsettes/formes i tidlig levealder.


  • Det psykiske overskuddet vil være lesbart i øynene.


  • Det psykiske overskuddet vil kunne påvirkes av tap/seier (konkurransedriften).


  • Det psykiske overskuddet vil kunne påvirkes av motivasjon.


  • Det manglende overskuddet kan skyldes troen/tankene


  • Det finnes sikkert flere grunner også og mange, som påvirker den fysiske energimekanismen, men de nevnte er blant de mest sentrale og typiske.










BELASTNING FRA ARBEID OG KONSENTRASJON
blir umulig. Hjernen motsetter seg selv små
belastninger. Total hvile kan være det
nødvendige. Pasienten er helt og holdent satt
ut av spill. ME er en alvorlig lidelse.
Mer om det fysiske grunnlaget
Energimekanismen (hjernepassasjen), er noe jeg har opplevd og erfart gjennom en rekke ulike opplevelser. Det er blant annet denne mekanismen som åpner seg når man opplever å få et kick. Det er fullt mulig å kjenne/føle hvordan omtalte mekanisme åpner seg/beveger seg.


Ved å overvinne redsel, kan man oppleve at hjernens energinivå (psykiske overskudd), øker i mindre eller større grad. Etter mitt første fallskjermhopp som innebar dyp redsel, åpnet hjernen for energi i den grad at jeg ble dypt lykkelig. Alle mine psykosomatiske plager forsvant. Tilstanden varte i et halvt år før mekanismen lukket seg ned igjen til det lave nivået jeg har levd med stort sett hele livet.


Jeg har også opplevd at mekanismen har innskrenket energinivået til spesielt sykeliggjørende. Dette har skjedd ved flere anledninger der jeg har presset meg for hardt psykisk. Mekanismen har da igjen-regulert seg i den grad at jeg har blitt mildt psykotisk.












ME er en fotvilende lidelse. Den påvirker og går
utover hele livet. Den kan trigge både angst,
depresjoner, psykose og selvmordstanker. Å være
konstant sliten og trøtt og utslått er en forferdelig
tilstand å være i. Det finnes ikke hvile, til tross for
at pasienten oppholder seg for det mste i ro. I
ufrivillig ro. Man fanges av mistrivsel, handlings-
lammelse og avskjæres fra gleden i bevegelse,
arbeid og livsutfoldelse. Ingenting gir. Alt tar og
koster.
De psykiske årsaksforholdene og grunnlagene for opprettholdelse av lidelsen
Hos noen M.E. pasienter er det negative tanker og følelser som er så sterke at de kan forårsake og/eller opprettholde lidelsen. Tanker påvirker følelser som igjen er belastende dersom de blir sterke nok. Blir belastningen for stor, vil det medføre utmattelse.


For sterk drivkraft hos noen
Psykisk manglende/lavt overskudd kan være vondt i seg selv, og denne smerten kan bli en sterk pådriver av vedkommendes adferd. Man søker instinktivt etter framgang (seier), som kan og vil kunne redusere den psykiske smerten. Dette kan dreie seg mot all slags konkurranse og/eller risiko. Ofte vil den sterke drivkraften kunne føre til at vedkommende presser seg selv for hardt, hvilket etter hvert kan og vil medføre at kroppen og/eller hodet utmattes.














MANGEL PÅ INNOLD: Å være tom, å
være sliten, å være innholdsløs:
HOLD UT! Dagen kommer da
lidelsen skal opphøre, og det
vonde skal ikke lenger kommes i
hu.
En for sterk drivkraft/evne og vilje til å presse seg selv, kan også ha sitt utspring og grunnlag i tankemessige forhold. Den enkelte kan dermed føle seg utilpass med seg selv, og derfra presse på for hardt i forhold til sine forsøk på bedring av eget selvbilde og selvfølelse. Denne holdningen og adferden kan lett ende med smerter og skader i kroppens muskler og ledd.


Konklusjon
Jeg anser M.E. for å være en både en fysisk og psykisk lidelse. Jeg anser grunnlaget for å kunne være varierende, samt varierende for opprettholdelsen av lidelsen. Så for en del ME-pasienter så vil grunnlaget/opprettholdelsen for lidelsen være fysisk. Hos andre ME-pasienter vil grunnlaget kunne være psykisk. Man vil også kunne være en kombinasjon av de to.


Man kan påtenke M.E. som en belastningslidelse, der lidelsen kan oppstå uten belastning, men vil vedvare på grunn av belastning. Det er altså litt ut av boksen hva angår definisjon, bruk og vanlig oppfatning av begrepet ”belastningslidelse”.