– Fremtidens barne- og ungdomsidrett må fokusere på mestring og idrettsglede. Den største utfordringen i dag er å få barn og ungdom i mer fysisk aktivitet i hverdagen. Her må det tas et kraftig tak.Bevegelse er moro.
Livskvaliteten henger
sammen med fysisk
form.

Idrettsglede


Ikke minst må skolehverdagen tilrettelegges slik at dette er mulig å få til. Det skriver lederen for barne- og ungdomsavdelingen i Idrettsforbundet, i et innspilli treningsdebattensom nå raser. Under skisser han opp hvor de ulike alderstrinnene bør sette fokusen.


Det er viktig å debattere barne- og ungdomsidretten. Det er også viktig at debatten ikke blir overfladisk og unyansert.


I Norge er vi kommet langt i å utvikle gode modeller for barne- og ungdomsidrett, men fortsatt gjenstår mye for å kunne si at vi er fornøyd.
Rune Titlestad er leder
for barne- og
ungdomsenheten i
Norges Idrettsforbund.
Han er 43 år, far til tre
barn 18, 15 og 11 år.
Runekommer opprinnelig
fra Bergen, men er nå
bosatti Oppegård
Kommune som er
nærmeste nabokommune
til Oslo. Rune har vært
fotballtrener på heltid i
mange år i Florø og Skeid,
Oslo. De siste seks årene
har han vært trener for
Kolbotn IL som nå spiller
i Toppserien for kvinner.
Han ønsker at barn og
unge skal få mer å si i
klubbene sine og at
trenerer og ledere
skal ta dem mer på alvor.
Idrettsutviklingen må ta utgangspunkt i de rammevilkår som finnes i Norge og bygges i tråd med et norsk verdigrunnlag. Vi kan ikke automatisk kopiere andre lands modeller som bygger på en kultur som ikke nødvendigvis passer inn i Norge.


Den største utfordringen i dag er å få barn og ungdom i mer fysisk aktivitet i hverdagen. Her må det tas et kraftig tak. Ikke minst må skolehverdagen tilrettelegges slik at dette er mulig å få til.


Idrettsutvikling for barn og ungdom må basere seg på mestring og trygghet. Gjennom fokus på dette vil idrettsgleden utvikles og idrett læres. Grunnteknikker/ferdigheter på bred basis kombinert med aktiviteter i ulike miljøer/basistrening må stå sentralt i arbeidet med barn og ungdom. For å få dette til trenger vi flere og bedre trenere som kan tenke helhetlig utvikling fremfor fokus på kortsiktige resultater.


I det etterfølgende har jeg prøvd å skissere noen fokusområder som idretten, barnehagene, skolen, SFO og foresatte bør legge til grunn ved utvikling av idrettstilbudet til barn og ungdom.


En skisse til idrettsutvikling blant barn og ungdom i Norge:Denne babyen har allerede vært i trening
en stund. Nå er det like før ferden går
videre oppreist og gående. Babyer er
superflinke til å trene instinktivt riktig.
0 – 5 år:
·Mest mulig variert fysisk aktivitet, leik i ulike miljøer i fritid og barnehager. Miljøtilrettelegging i ulike miljøer (sal, vann, snø, is ,skog, mark, asfalt etc).
· Tilrettelegging areal/plasser/steder i nærhet av bolig, utemiljøer og natur.
·Organisert trening i idretten kun som del av familieopplegg.
·Opprusting av utemiljø i barnehager.
·Kompetanseheving om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blant oppvekstpersonell.
·Åpne anlegg for benyttelse av familier etc.
6 – 8 år:
·Mest mulig fysisk aktivitet, leik i ulike miljøer i skole, SFO og fritid. Miljøtilrettelegging i ulike miljøer.
·Tilrettelegging areal/plasser/steder i nærhet av bolig, utemiljøer og natur.
·Bedre kroppsøving og økt fokus på frileik ute og inne i skole og SFO.
·En utedag i naturen i skole og en utedag i naturen i SFO.
·Åpne haller, anlegg og utvikling av nærmiljøanlegg ved skolen og SFO.
·Minst mulig organisert trening i fritiden.
Når et barn hopper,
ogsåi glede, da er
det bra aktivitet!
8 – 10 år:
·Stimulere til mye egenorganisert aktivitet i skole og fritid – miljøtilrettelegging i ulike miljøer.
·Videreutvikle ovennevnte punkter ( 6 – 10 år) og tilpasse til aldersgruppen.
·Innføring og opplæring i flere idretter – lære grunnteknikker/ferdigheter på bred basis.


11 – 12 år:
·Videreutvikle ovennevnte punkter ( 8 – 10 år) og tilpasse til aldersgruppen Stimulere til mye egenorganisert aktivitet i skole og fritid.
·Begynnende spesialisering i idrett/idretter – grunnteknikker der dette er nødvendig.
·Ha fokus på mestring , trygghet og trivsel.
·Åpne anlegg og treningsmodeller.


13 – 15 år:
·Videreutvikle punkter ovennevnte ( 11 – 12 år) og tilpasse til aldersgruppen. Stimulere til mye egenorganisert aktivitet i skole og fritid.
·Økt differensiering basert på frivillig deltakelse og ikke utvelgelse.
·Legge til rette for dem som vil trene mye og dem som vil trene mindre samtidig som fellesskapet ikke svekkes.
·Deltakerinnflytelse – la ungdom selv få være med å bestemme.
·Utvikle lokale samarbeidsmodeller i idrett og ungdomsskole.
·Fokus på ferdighetsutvikling og basistrening.
·Åpne anlegg og treningsmodeller.


16 – 19 år:
·Videreutvikle punkter ovennevnte ( 13 – 15 år) og tilpasse til aldersgruppen.
·Klarere skille mellom toppidrett og breddeidrett.
·Fokus på utvikling og læring av de beste og slipp dem til.
·Slippe de beste til – gi tilbud til unge utøvere som vil bruke mye tid på idretten sin.
·Deltakerinnflytelse – la ungdom selv få være med å bestemme.
·Kombinasjonsmuligheter idrett og videregående skole, også i offentlig skole.
·Flere, bedre og åpne idrettsanlegg.
·Differensiert trenings- og konkurransetilbud.


Sentrale virkemidler for å få dette til:


Barn 0 – 12 år:


·Opprusting av utemiljø i barnehager, skoler og skolefritid.
·Tilgang til anlegg ute og inne – fokus på nærmiljøanlegg.
·Kompetanseheving om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i barnehager, skole SFO, idrett og foreldre.
·Mange aktivitetsledere i spann med flere kompetente barneidrettstrenere.
·Sette av TID til fri leik ute og inne.
Ungdomsidrett 13 – 19 år:


·Flere og bedre trenere som får lov å trene ungdom.
·Nye trenings- og konkurransemodeller tilpasset at flest mulig skal få et best mulig idrettstilbud – skreddersydde tilbud.
·Trenere og ledere ”premieres” i forhold til hvor mange som fortsetter.
·Fokus på samarbeid idrett og skole ( ungdomsskolen og videregående skole).
·Utvikle lokale vekstmiljøer og slippe ungdom til….
·Flere, bedre anlegg og åpne anlegg – lag møteplasser.