Med motivasjon mener vi hva det er som gjør at det enkelte menneske handler, hva som får oss til å gjøre som vi gjør.


ENERGI OG LYST: Mennesket er alltid på vei. Livet
er en reise. HÅP: Et sted der framme blir du
kanskje motivert. Senere avtar motivasjonen igjen.
Du kan søke den, men til syvende og sist er det
motivasjonen som vil finne deg.
Med motivasjon mener vi hva det er som gjør at det enkelte menneske handler, hva som får oss til å gjøre som vi gjør. De grunnleggende motivasjoner ligger i driftene våre; disse kan betraktes som innebygde programmeringer som vi har med oss fra fødselen av. Disse påvirker oss instinktivt til å drikke og spise, sove osv. Dette opplever vi bevisst på bakgrunn av følelser; vi opplever lyst; vi opplever nytelse eller smerte i forhold til hvordan (vi opplever at) vi lykkes/mislykkes i forhold til å oppfylle våre ønsker.

Motivasjon henger nøye sammen med forventet utbytte
Hvorfor handler vi? Jo, fordi at vi har en motivasjon som gjør at vi ønsker å handle; denne motivasjonen avhenger av hva vi forventer at vi får ut av handlingen. Man kan oversette ordet motivasjon til forventning; ved å utføre en handling forventer vi å oppnå/oppleve en viss hendelse/reaksjon. Motivasjonen kan være at vi ved å forbedre oss/forandre oss kan komme ut av smerte og ubehag, eller øke nytelse og velbehag utfra et allerede positivt nivå.

Behovspyramiden
Abraham Maslow hevdet at mennesket streber etter vekst og utvikling og etter å realisere sine evner og anlegg. Han tenkte seg menneskets forskjellige motiver og motivasjoner i et hierarki av behov: Først kommer de grunnleggende behovene som betraktes som fysiologiske- man, væske, kvitte seg med avfallsstoffer og seksualitet. Deretter kommer trygghetsbehovet, så kontaktbehovet (tilhørighet, bekreftelse, sosial omgang), og deretter følger respektbehovet (respekt fra andre og for seg selv), og til slutt kommer behovet for selvaktualisering. Disse 5 nivåene danner behovspyramiden, og innebærer at man må ha oppnådd det ene nivået før det andre kan bestiges. Men det er ikke skarpe avgrensninger mellom nivåene, og hvilke motiver som står sterkest i den enkeltes bevissthet vil kunne variere utfra forskjellige faser av livet.
TING KAN ØKE MOTIVASJONEN DIN: En lys idè
kan medføre at du plutselig får økt motivasjon.
Penger kan være et annet virkemiddel som fører
til at du opplever å bli motivert.


Men det finnes ingen oppskrift på hvordan man
med sikkerhet blir motivert. Man kan kun forsøke
å motivere seg gjennom tanker og handlinger.

Optimisme utvikles gjennom læring

Optimisme er en selvforsterkende motivasjonsfaktor som utvikles gjennom læring. Den positive følelsen/innstillingen oppstår på bakgrunn av tidligere, gjentatte positive erfaringer med at man har klart/klarer å ordne opp i sine problemer med et vellykket og positivt utfall. Ens erfaringer går på at “ting ordner seg” og at “ting går bra”. Denne positive holdningen blir et personlighetstrekk som er bygd på erfaring, tro og forventning, og henger sammen med ens selvtillit- tro på egen evne til å mestre situasjoner/utfordringer. En slik positiv innstilling blir en selvforsterkende sirkel ved at man lykkes og føler nytelse og glede, noe som igjen fører til videre og sterkere motivasjon.

Negative erfaringer og/eller fortolkninger kan føre til pessimisme
Går erfaringsgrunnlaget i den retning at man gjentatte ganger har mislykkes og fått negative utfall som reaksjon etter motiverte handlinger, avtar motivasjonen. Troen på egen mestringsevne reduseres og man beveger seg mot positivismens motpol; pessimisme. Dette kan resultere i depresjon, som er en lidelse og ubehag som ofte settes i sammenheng med liten tro på egen mestringsevne og liten forventning til resultater av egne handlinger. Tiltakslyst og initiativ avtar. Sammenlagt danner summen av alt det negative en ond sirkel som er selvforsterkende.

Mennesker søker å ivareta sitt selvbilde
Et grunnleggende motiv for alle mennesker er å ta vare på sitt ego. Mennesker har en sterk drift/behov som søker å ta vare på, beskytte og styrke sin selvfølelse (sitt selvbilde). At man er “redd for å dumme seg ut” er et eksempel på denne funksjonen; en situasjon/handling som virker reduserende på ens selvbilde skaper angst, mens en situasjon/handling som øker ens selvbilde skaper velvære og stolthet.

Både negative og positive følelser kan motivere i samme retning
Motivasjonen som driver til handling kan være positiv eller negativ; den positive motivasjonen har utgangspunkt i allerede velvære og nytelse, og søker å øke og forsterke disse ytterligere. Negativ motivasjon har utgangspunkt i ubehag og smerte, og søker å fjerne seg fra disse. Som en kan se pådriver både negativ og positiv motivasjon i samme retning, men de to følelsene befinner seg som hverandres motpoler.