Mange utøvere trener uten å få framgang. Stikkordet er overtrening. Lær deg å kjenne etter, og å tolke symptomene på overtrening. Da kan du tilpasse treningen og unngå overtrening.

Overtrening – de klassiske symptomene – Del 2


Dette er en artikkelserie som tar for seg 8 klassiske symptomer på overtrening.  • Del 1 – Svette
  • Del 2 – Hodepine
  • Del 3 – Dårlig pump
  • Del 4 – Endringer i hjerterytme
  • Del 5 – Nedsatt prestasjonsnivå og stagnasjon
  • Del 6 – Svekket immunforsvar
  • Del 7 – Psykiske endringer
  • Del 8 – Biokjemiske endringer

DEL 2: HODEPiNE


Mange utøvere treneruten å få framgang. Stikkordet er overtrening. Lær deg å kjenne etter, og åtolke symptomene på overtrening. Da kan dutilpasse treningenog unngå overtrening.

Hodepine utløst av trening kan meget vel være et overtreningssymptom


Hodepine som oppstår under trening


Hodepine som utløses av trening og fysisk aktivitet er ofte et klart og sikkert tegn på at gjeldende utøver overtrener. Det typiske er at dette symptometopptrer hos utøvere som trener tungt og hardt. Og hodepinen kommer når utøveren trener de tyngste øvelsene.Øvelser som markløft og knebøy. Da topper belastningen seg.


Hodepinen forbundet medovertreningen kan etterhvert bli såille atutøveren ender opp hos lege og med påfølgende undersøkelser hod spesialist.Hodepinen kan bliså vond at utøveren til slutt presses til å gjøre det organismen hele veien har hatt behov for: Å kutte ut treningen og å gi kroppenhvile. Så fort organismen erklar til ny innsatsvil hodepinen være borte.


Jo verre hodepine, jo dypere overtrening


Hodepine kan komme litt etter litt. Utøveren registrerer kanskje til å begynne med at det opptrer små og vage symptomer under trening. Menetter hvert blir hodepinen mer og mer framtredende, og til slutt er hodepinen så vondat utøveren ikke makter å trene mer. Det riktige reaksjonen på detteer selvsagt at utøveren på et så tidlig tidspunkt sommulig avbryter treningen og legger inn en hvileperiode. Jo tidligere man kutter treningen og gir kroppenhvile, jo kortere vil den nødvendige hviletiden være.


Husk at hodepine KAN oppstå som følge av andre faktorer enn overtrening


Hodepine erikke nødvendigvis ensbetydende medat du erovertrent.Hodepinekan ogsåopptstå som følge av stress, muskelspenninger eller ulike sykdommer og lidelser.Dersom hodepinen går tilbake og forsvinner helt etter en treningshvilepå minst fjorten dagerhar du en sterk indikator på at hodepinen din er et overtreningssymptom.


Hodepinen kan ha sammenheng med mineralbalansen, lavtvæskenivå og redusert blodsukker


Mangel påvitaminer og mineraler kan både utløse og kronifisere hodepine.Det gjelderspesielt på utøvere som svetter mye og mister betydelige mengder væske under trening. For eksempel så vilmangel på mineralet magnesium kunne medføre hodepine. Det samme kan lavt blodsukkernivå og stoffskiftesykdommer.


Har du hodepine som ikke forsvinner med treningshvile bør du oppsøke fastlegen.


Myte:
I Norge er detikke nødvendig å ta vitamin- og mineraltilskudd


Offentlige myndigheter og helsebyråkrater påpeker stadig vekk atnordmenn ikke trenger tilskudd av vitaminer eller mineraler dersom de spiser normal “sunn” kost.Dette er ikke helt dekkende ogdet er ikke sikkert at utøvere som trener hardt og svetter mye klarer å få i seg tilstrekkeligmineraler. Mye svetting vilpåvirke kroppens mineralbalanse negativt. Magnesium og natrium er eksempler på mineraler du da kan trenge ekstra tilskudd av.


Av John Gunnar Oppheim