Behandlings- og treningsoppleggene til Trim.no legges nå fram for Sosial- og helsedepartementet sammen med et prosjektforslag om videre forskning og utbredelse av den nye kunnskapen.

Behandlings- og treningsoppleggene til Trim.noer lagtfram for Sosial- og helsedepartementet sammen med et prosjektforslag om videre forskning og utbredelse av den nye kunnskapen.

 

Det har tatt mange år å utvikle og komme fram til den kunnskapen som ligger bak Trim.no sine behandlingsopplegg for belastningsskader, revmatisme og m.e. Etter flere års planlegging, legges det nå fram et prosjekt hvor Trim.no inviterer helsevesenet til å ta del i videre utprøving og bruk av den unike og nye kunnskapen.

I første rekke foreslår Trim.no at helsedepartementet tar initiativ og blir med i et samarbeid hvor de riktige faginstanser og fagpersoner settes sammen til et team som skal sette seg inn i behandlingsmetoder. Det samme teamet vil kunne fungere som kontrollorgan og dokumentere virkningen og effektiviteten.

En håper med dette å nå fram til et beviselig dokumentmateriale som helsevesenet vil akseptere som fullgodt. Derfra ser en for seg at Trim.no vil yte all den hjelp og veiledning en kan, til helsepersonell, leger og andre relaterte fagmiljøer og fagpersoner. Trim.no vil også veilede og hjelpe pasienter direkte i den grad det er mulig.

Behandlingsoppleggene har på internettsidene til Trim.no vært tilgjengelig de siste tre – fire årene, og man har i den anledning allerede samlet inn et mindre antall rapporter fra mennes3Dright border=0>Behandlings- og treningsoppleggene til Trim.no legges nå fram for Sosial- og helsedepartementet sammen med et prosjektforslag om videre forskning og utbredelse av den nye kunnskapen.

Prosjektet, materiellet og kunnskapen er sendt til Helsedepartemenet , Sosial- og helsedirektoratet og Haukeland sykehus. En håper at alle gode krefter samler seg omkring det viktige arbeidet: Å få folk friske fra sine muskulære plager, kutte drastisk ned på sykemeldinger og få uf%ker som har blitt bedre og i flere tilfeller helt friske fra sine plager i muskler og ledd. Det er avgjørende viktig at de riktige instanser tar tak i dette, da det innebærer en avgjørende kunnskap for pasienters mulighet til å så raskt som mulig bli bra igjen.

Helsevesenet har personell og behandlingssteder, og har således apparatet som kan ta i bruk kunnskapen. Man har ikke manglet viljen til å hjelpe, men har dessverre ikke hatt den hele og fulle forståelse for hvordan kroppens mekanismer og virkemåter er i forhold til smerter og belastningsrelaterte plager. Dette er kunnskap som Trim.no nå redegjør for.

– Det er ingen mirakelpille hvor pasienten blir frisk av seg selv. Det er nødvendig at pasienten sammen med behandlere og støtteapparat tilrettelegger på riktig måte og gjennomfører en riktig behandling av sine belastningsrelaterte plager, sier Oppheim til Trim.no. – Vi har sett mange pasienter klare dette fint på egenhånd, så med helsevesenet på plass så er dette noe som vil fungere utmerket.

 Kort om tingenes tilstand i Norge

Nordmenn ligger snart som nummer 1 på Europatoppen over belastningslidelser i befolkningen. Smerter og skader i bevegelsesapparatet er blitt vår største folkesykdom. Hver dag uføretrygdes nærmest ufattelige 20 nye nordmenn på grunn av belastningslidelser og utgjør med det 21% av 95 nye daglige uføretrygdede som slutter seg til de 265.000 andre i samme situasjon. 40% av sykefraværet skriver seg til smerter i muskler og ledd, korttidsfraværet tar 55% av kaka. Økonomisk sett er samfunnets kostnad enorm. Belastningslidelser alene har en pris på årlige 20-30 milliarder kroner, og tryglv. Det er nødvendig at pasienten sammen med behandlere og støtteapparat tilrettelegger på riktig måte og gjennomfører en riktig behandling av sine belastningsrelaterte plager, sier Oppheim til Trim.no. – Vi har sett mange pasienter klare dette fint på egenhånd, så med helsevesenet på plass så er dette noe som vil fungere utmerket.

Statistikk om befolkningens helsetilstand viser at vel 22 prosent av den yrkesaktive befolkningen, mellom 16 og 66 år, er plaget eller mye plaget av smerter i armer, skuldre, nakke, rygg, knær eller føtter. Forekomsten av smerter tiltar med økende alder, men er nokså utbredt også i yngre aldersgrupper. Flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper plages med smerter, og kvinnene rapporterer om smerter i yngre alder enn menn.